ETKİNLİKLER

11 Mar 2016 - 12 Mar 2016 Türkiye Muhasebe Ve Finansal Raporlama Standartları Eğitimi


Finansal Raporlama Standartları Eğitimleri, Finansal Raporlama Standartları Kursları İstanbul;

TMS ve TFRS yani Finansal Raporlama Standartları Eğitimlerinde, Finansal Raporlama Standartları, TMS ve TFRS ile ilgilenen profesyonellerin her yıl değişen mevzuat, kanun bilgisi, TMS ve TFRS ile ilgili önemli detaylar ve bilgiler bulunmaktadır. TMS ve TFRS Kursu alarak aşağıdaki konularda uzmanlaşacağı eğitimimizin içeriği aşağıdaki gibidir;

6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu gereği, bağımsız denetime tabi olan şirketler, 01.01.2013`ten itibaren Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları`nı (TMS/TFRS) uygulamaya başlayıp, dönem sonlarında TMS/TFRS`ye uygun finansal tablolar hazırlayarak bağımsız denetimden geçmek zorundadırlar. Mali tabloların yeni standartlara göre hazırlanması için TMS/TFRS uygulamaları konusunda kapsamlı bilgi sahibi olunması gerekmektedir.

Lebib Yalkın Yayımları ve Türk Ekonomik Hukuk Araştırmaları Vakfı (TEHAV) işbirliği ile TMS/TFRS konusunda düzenlenecek eğitim programı tüm detaylarıyla standartların anlatımını içerecek olup, finansal tabloların oluşturulmasına yönelik uygulamaların yapılacağı bir program olacaktır.


Eğitim Kapsamı:

Küresel Finansal Gelişmeler
Ulusal Finansal Gelişmeler
US GAAP (Amerikan Genel Kabul Görmüş Muhasebe Prensipleri)
KOBİ`ler için Muhasebe Standartları
Uluslararası Muhasebe Standartları (UMS) ve Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarının (UFRS) Kavramsal Açıklamaları ve Amacı
Uluslararası Muhasebe (Finansal Raporlama) Standartlarının Dayandığı Temel Kavramlar
İşletmelerde Muhasebe Politikaları ve Yönergeleri Oluşturma Gereği ve Süreci
TMS ve TFRS`nin Güncel Olarak Yürürlükteki Standartları ve Yürürlükten Kalkanların Değerlendirilmesi

Finansal Tabloların Düzenlenmesi

TMS 1-Finansal Tabloların Sunulması
TMS 8- Dönem Net Karı (Zararı) / Muhasebe Politikalarındaki Temel Hatalar ve Değişiklikler
TMS 10- Bilanço Tarihinden Sonra Ortaya Çıkan Olayların Raporlanması
TMS 7- Nakit Akım Tabloları

Hasılat - Maliyet İlişkisi

TMS 23- Borçlanma Maliyetlerinin Muhasebeleştirilmesi
TMS 2- Stoklar
TMS 18- Gelirler
TFRS 14-Düzenlemeye Dayalı Erteleme Hesapları
TFRS 13-Gerçeğe Uygun Değer Ölçümü

MALİ DURAN VARLIKLAR

TMS 28- İştirakler ve Finansal Yatırımların Muhasebeleştirilmesi
TFRS 12- Diğer İşletmelerdeki Paylara İlişkin Açıklamalar

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıklar

TMS 16- Maddi Duran Varlıklar
TMS 17- Kiralama Sözleşmelerinin Muhasebeleştirilmesi (Leasing Muhasebesi)
TMS 38- Maddi Olmayan Duran Varlıklar
TMS 36- Varlıklarda Değer Düşüklüğü

Finansal Araçlar ve Değer Düşüklüğü

TMS 39- Finansal Araçların Tanımlanması ve Ölçümü
TMS 32- Finansal Araçların Açıklamaları ve Sunulması
TFRS 7-Finansal Araçlar: Dipnotlar
TFRS 9-Finansal Araçlar

Vergi - Yasal ve Diğer Yükümlülükler

TMS 12- Vergilerin Muhasebeleştirilmesi (Gelir ve Kurumlar Vergileri- Ertelenmiş Vergi Kavramları)
TMS 19- Çalışan Hakları (Kıdem Tazminatlarının Ayrılması-Muhasebeleştirilmesi-Raporlanması)
TMS 37- Karşılıklar-Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Varlıklar

Diğer Önemli Standartlar

TMS 33- Hisse Başına Kar Kavramı
TMS 34- Ara Dönem Finansal Tabloların Raporlanması
TFRS 1-14 Arası Finansal Raporlama Standartlarının Analizi
TMS (TFRS) / SPK / Vergi Mevzuatı / Tekdüzen Hesap Planı Karşılaştırmaları
TFRS`ye Uygun Rapor Örnekleri
Standartlar Yarı Ayrı Ayrı ve Toplu Olarak Uygulamalı Olarak Anlatılacaktır.


Eğitimci:
Doç. Dr. Volkan Demir
1997 yılında Marmara Üniversitesi, İİBF İktisat Bölümünü bitirmiştir. 1999 yılında Marmara Üniversitesi, Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalında, Yüksek Lisansını, 2003 yılında da aynı üniversitede doktorasını tamamlamıştır. 1998 ile 2004 yılları arasında Marmara Üniversitesi, İİBF İşletme Bölümü, Muhasebe-Finansman Ana Bilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak görev yapmıştır. 2004 yılında Fransızca için Grenoble/Fransa`da, 2007 yılında da muhasebe alanında araştırmalar için New York/ABD`de bulunmuştur. 2004 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi`nde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. 2010 yılında Doçent olan Demir, 2012 yılından itibaren Galatasaray Üniversitesi İşletme Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevini sürdürmektedir. 2008-2013 yılları arasında Tesmer İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu üyeliği yapmaktadır. 8 adet kitap, 2 uluslararası kitap bölümü ile ulusal ve uluslararası birçok makale ve tebliği bulunan Volkan Demir, evli ve bir çocuk babasıdır; İngilizce bilmektedir. TFRS ve Hesap Planı ile ilgili komisyonlarda görev almış ve halen de almaktadır.« Geri